مرور برچسب

چه چيز را مى‏خرد «أَنْفُسَهُمْ» جانشان را مى‏خرد «وَ أَمْوالَهُمْ» مالشان را مى‏خرد