درسهایی از قرآن
مرور برچسب

موسسه ترویج فرهنگ قرآنی

  اولین جلسه هیئت مدیره مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی در سال ۹۸

                                      اولین جلسه هیئت مدیره مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی در سال 98 اولین جلسه هیئت مدیره مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی در سال 98 با حضور اعضا در روز دوشنبه نهم اردیبهشت  تشکیل شد . در این جلسه در ابتدا توسط  حجت…