درسهایی از قرآن
مرور برچسب

مقدم بر قوانین بشری — مقایسه دستگاه گوارش با دستگاه پالایش- هماهنگی میان اجزای عالم با یکدیگر- حکم خدا

موضوع: نشانه‌های توحید در زندگی .تاريخ پخش: ۹۸/۰۹/۰۷

حکم خدا، مقدم بر قوانین بشری -- مقایسه دستگاه گوارش با دستگاه پالایش- هماهنگی میان اجزای عالم با یکدیگر- حکم خدا، نه خواستِ من، نه خواستِ دیگران معیارهای فضیلت در فرهنگ اسلامی - معنای درست «لا اله الا الله»- نقش دین در برآوردن نیازهای…