مرور برچسب

مقایسه گناهان بزرگ و گناهان کوچک – خطر علنی‌کردن گناه در جامعه – نقش تشویق در گسترش گناهان – وظیفه ما در برابر گنهکار – خطر گناه مسئولان جامعه