درسهایی از قرآن
مرور برچسب

سلام به شهداء

زیارت عاشورا، سلام به شهداء، لعن به ظالمان -تاريخ پخش: ۹۹/۰۵/۳۰

سلام و لعن در قرآن - سلام، در آغاز و پایان هر کار - سلام رسول خدا به زائران مدینه - محبّت و شدّت، هر کدام به جای خود - لعن و سلام به یاران و بدان و خوبان - نقش زیارت در اظهار حبّ و بغض - احیای معارف دین در مجالس عزاداری