درسهایی از قرآن
مرور برچسب

ریشه ایمان به خدا – دعوت دین به علم و دانش

موضوع: ریشه ایمان به خدا تاريخ پخش: ۹۸/۰۹/۲۱

راه خدا، نه راه خود یا مردم - رابطه‌ی دین با سرمایه‌داری- دستورات دین برای کنترل ثروت - برخورد دین با درآمدهای نامشروع - نقش ترس، در روی آوردن به دین - فکر و عقل، ریشه ایمان به خدا - دعوت دین به علم و دانش، نه جهل و نادانی