درسهایی از قرآن
مرور برچسب

رعایت حق الناس در انجام حق الله-رزق الهی، از غیر محاسبات بشری- قهر الهی، از غیر محاسبات بشری