درسهایی از قرآن
مرور برچسب

راه خداشناسی -دادن و ندادن نعمت‌ها

موضوع: خداشناسی، از راه شناخت نعمت‌ها تاريخ پخش: ۹۸/۸/۲

مهارت‌آموزی دانش‌آموزان در مدرسه-وجود ما، بهترین دلیل وجود خدا--- شناخت برخی امور مادی از طریق آثار-توجه به نعمت شیر مادر برای نوزادان-نقش مادر در صفات نیک و بد فرزند -شناخت ارتباط اجزای طبیعت، راه خداشناسی -دادن و ندادن نعمت‌ها، بر اساس…