درسهایی از قرآن
مرور برچسب

# حفظ قداست نام خدا و اولیای خدا -حفظ احترام معلّم و صاحبان علم-حفظ قداست مکان‌های دینی